-Tid till det som betyder något

Användarvilkor

Vilkor - Registrering

1. Generellt


Veckoplan ägs och og administreras av Japan Photo Holding Norge AS (nedan kallat JP).
Avtalsvillkoren för tjänsten består av generella vilkor och köpvilkor (längre ner på sidan) om inget annat avtalats skriftligen.

2. Registrering/personuppgifter.


Registrering hos JP är gratis och utan köpskrav.
På registreringssidan fyller du i nödvändiga adressuppgifter.
For att få tillgång måste du registrera användarnamn (dvs. giltig e-postadress). Du måste också definera ett personligt lösenord.
Du kan när som helst ändra dina personupplysningar i din profil. Det är rekommenderat att personupplysningar kontrolleras och uppdateras av kund minst 1 gång per år för att försäkra att information och beställningar levereras till rätt person/adress.


Du kan också välja om du önskar motta informationsbrev med information om specialerbjudanden samt information om nya tjänster.
Alla kunder kan komma att motta driftsrelaterade meddelanden från oss. Dessa meddelanden innehåller information/ändringar som är centrala för användandet av tjänsten. Antalet drifsrelaterade meddelanden begränsas till ett minimum.

Kunden har ansvar för att förvara sitt lösenord på samma sätt som man förvarar sin pin-kod till sitt bankkort, så att det inte kommer i obehörigs händer.


Alla beställningar gjorda med kundens användarnamn och lösenord anses gjorda av kunde, som då är ansvarig för beställningen.

JP's kundregister är konfidentiellt. JP är ansvariga för alla personliga uppgifter som lagras vid registrering , köp och delning och uppladdning av digitala bilder.

JP förpliktar sig att inte sälja upplysningar i registret till tredje part utan att det ges samtycke från kunden. En kund accepterar dock att JP ger nödvändiga upplysningar till tredje part för hantering av utestående fordringar.

Du kan också när som helst be om att bli borttagen från vår kunddatabas och samtidigt be om att alla digitalbilder på kontot raderas.
Personuppgifterna kommer kunna användas så länge du är aktiv användare hos Veckoplan. De förvaras tills du raderar uppgifterna själv eller ber om att få dem raderade.

E-postadressen utgör, tillsammans med lösenordet, din användaridentifikation hos JP. Om du glömmer ditt lösenord kan du efterlysa det här. Du kan också kontakta oss på telefon +47 57 88 35 (mån-fre 9-22, sönd. 14-22).

3. Rättigheter, plikter och ansvar


3.1. Veckoplans rättigheter, plikter och ansvar


Genom att registrera sig som användare av VECKOPLANs tjänster ger kunde JP tillåtelse att ladda upp/ned kundens digitala bilder från en dator till en annan i JPs produktmiljö, i det avseende att JP ska kunna skriva ut och skicka färdiga produkter i posten till kunden själv eller önskad leveransadress.

Förutom ägarrättigheter är JP ägare av alla rättigheter knutna till innehållet på www.veckoplan.se, härunder copyright, varumärkesskydd och annat immateriellt innehåll beskyddat enligt lag.


JP förpliktar sig till att inte använda en kunds bilder/produkter i förbindelse med marknadsföring utan att JP inhämtar kundens skriftliga eller elektroniska förhandssamtycke.

JP förpliktar sig till efter bästa förmåga att se till att tjänsten fungerar. JP garanterar däremot inte på något sätt att tjänstens funktion vid alla tillfällen. JP kan inte på något sätt hållas ansvarigt för en kunds förlust som resultat av funktionsfels, med undantag av den förlust som täcks efter vilkorens nästa punkt, eller förlust som resultat av medvetna handlingar som begåtts av personal anställd av JP.


Japan Photo Sverige förbehåller sig rätten att ändra användarvilkor när som helst, utan skriftligt meddelande till varje enskild medlem/kund.

3.2. Kundens rättigheter, plikter och ansvar


Alla beställningar gjorda med kundens användarnamn och lösenord anses gjorda av kunden och kunden blir ansvarig för beställningsordern.


En kund som har registrerat sig som användare är själv ansvarig för innehållet på sitt konto på www.veckoplan.se Genom godkänning av avtalsvilkoren accepterar kunden att inte ladda upp eller distribuera bilder med innehåll som


a) bryter svensk lag eller föreskrift, och/eller
b) kan uppfattas som stötande, hotfullt eller ärekränkande av andra, och/eller
c) innehåller virus eller andra dataprogram som kan skada eller lägga beslag på data eller personuppgifter.


Vid handlande i strid med bokstav a-c ovan har JP rätt till att, med omedelbar verkan, utestänga kunden från JPs internettjänst och radera allt innehåll på kundens nätkonto, samt anmäla och överlämna innehållet på kundens nätkonto till polis eller åtalsmyndigheten.


Kunden försäkrar att den innehar alla immateriella rättigheter, härunder full bruksrätt och att det inte är nödvändigt att inhämta samtycke från tredjeman för att beställa produkter. En kund anses som ägare av digitalbilder och tillhörande texter som återfinns på kundens eget konto.

3.3. Kundförhållandets varighet

Kundförhållandet gäller från kundens mottagande av elektronisk registreringsbekräftelse med användarnamn, tills JP mottar kundens elektroniska uppsägelse av kundförhållandet.


JP kan i tillägg avsluta kundförhållandet med skriftligt eller elektroniskt meddelande till kund, om kunden inte uppfyllt sin betalningsförpliktelse.

3.4. Avslutande bestämmelser


JP har inget ansvar för innehåll, upptid, funtionalitet m.m på websidor som är knutna till www.veckoplan.se genom länkar.

4. Priser


Gällande produktpris är det som anges i prislistan på www.veckoplan den dagen kunden lägger sin beställning.


Alla priser anges i svenska kronor och inkluderar moms. JP förbehåller sig rätten till löpande förändring av sina priser. JP reserverar sig mot uppbenbart felaktiga priser.


På alla beställningar tillkommer expeditionskostnad och porto. Översikt över porto och expiditionskostnader får kunden i varukorgen.


5. Ångerrätt


Förbrukare kan gå från avtalet utan att ange någon grund inom 14 dagar efter att säljare har uppfyllt sin upplysningsplikt och varan och ångerrättsformulär mottagits. Om säljare inte uppfyller sin upplysningsplikt, till exempel genom att inte lämna ut ångerrättsformulär senast vid leverans av varen, utvidgas fristen till tre månader.

Kunden måste meddela säljare om ångerrätten benyttas. Tidsbegränsningen anses följd om meddelande skickas innan tidsfristens utgång (10 dagar efter mottagen leverans), Det ställs inte formkrav på meddelandet, men det bör, av bevismässiga orsaker, vara skriftligt.


Om vilkoren för ångerrätt uppfylls är säljare skyldig att föra tillbaka alla faktiska kostnader som belastats kunden. Returkostnader står dock kunden för, om inte säljare har brutit mot avtalet eller säljare i enlighet med avtalet levererat ersättningsvara, för att den beställda vara inte var tillgänglig.

Returporto betalas av kunden. Retur kan inte skickas mot postförskott. Vid sändning från kund till JP är kunden ansvarig om varan skulle skadas eller försvinna under transport.

Kunden ska ha möjlighet att undersöka produkten innan han bestämmer sig för om han vill stå fast vid köpet. Enskilda varor kan undersökas och testas utan att det därmed sker någon ändring i produktens värde. Även om originalförpackningen har brutits har kunden ångerrätt.


Det krav vi ställer är att varorna returneras i närmast samma tillstånd och mängd och då helst i originalförpackning.


Det är inte ångerrätt på specialtillverkade fotografier och/eller på försjälning utanför fast utsäljningsställe när den sammanlagda kontraktsumman inkluderat frakt- och tilläggskostnader som kunden ska betal är under SEK 300:-


6. Reklamationsrätt


Om mottagen produkt har fel eller brister, kan köpare på vissa vilkor göra en rad bristsåtgärder ( till exempel hålla tillbaka köpssumman, rättning, omleverans, prisavslag, hävning eller ersättning). Det förutsätter dock at kunden reagerar inom en viss tid. Vid kundköp är reklamationstiden två år efter att köpare mottagit produkten. Om produkten är menad att hålla vesäntligt längre än två år, utvidgas reklamationstiden till fem år. I praktiken gäller detta de flesta kameror med försäljningspris över 500 kr och fotoalbum.


Det måste meddelas säljare inom rimlig tid efter att köpare upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Det ställs inga formkrav vid reklamation, men av bevismässiga grunder bör meddelandet ges skriftligt. Det bör framgå av meddelandet (reklamationen) vilka brister köpare anser produkten ha. Vid reklamation som följd av fel eller brister på produkten, ska tjänstansvarig - här Eurofoto - stå för alla kostnader förbundna med köpet, härunder utgifterna vid transport.


7. Betalningsvilkor


För varuköp under SEK 1000:- skickas normalt faktura med varorna. För varuköp över SEK 1000:- betalas ordern normalt med kreditkort.
Betalning ska ske inom tio (10) dagar. Betalningsfristen löper från fakturadatum.


Vid försenad betalning skickas bara en påminnelse innan kravet går vidare till inkasso.


Betalar du inte påminnelsen skickas kravet till vår inkassobyrå. Räntor och tilläggskostnader läggs till i förhållande till svenska lagar och föreskrifter. Ärenden rörande inkassosaker ska tas upp med inkassobyrån, inte Japan Photo.

Alla varor/produkter förblir JP's egendom tills full betalning mottagits.
JP förbehåller sig rätten till att skicka varje beställning mot postförskott.
Bara personer som fyllt 18 år och är myndiga kan handla hos JP.

Inlagd beställning är bindande. När beställnignen registrerats hos JP kommer kunden inom kort motta en orderbekräftelse per e-post. Kunden förpliktar sig till att kontrollera sin e-post regelbudet efter beställning. Vi utebliven orderbekräftelse meddelas det per e-post till post@ukeplan.no.


8. Leverans


Alla falska orderläggningar och bedrägeriförsök kan/kommer polisanmälas.


Ej uthämtade varor beläggs med returkostnad.


Vid beställning av flera produkter kan leveransen delas upp på två eller fler försändelser.


Om leveransen inte mottagits som uppgett vid beställning, måste kunden ta kontakt per e-post till post@ukeplan.no eller på telefon +47 57 88 35 00. JP försöker då spåra leveransen. Kunden förpliktar sig också att kontakta sitt lokala postkontor med frågor om uppbevaring. GÅr inte leveransen att spåra kommer JP, så länge det är möjligt, att skicka kunden en ersättningsvara.


9. Skada


Utöver det som nämnts ovanför påtar inte JP sig ytterligare ansvar för eventuella förseningar och fel. Undantaget handligar som begåtts med grov ovarsamhet. JP påtar sig aldrig ansvar för indirekta skador eller följdförluster.


10. Tvister


Tvister mellan dig som kund och Japan Photo ska behandlas enligt gällande svensk lag.